Modele współczesnej szkoly

Podczas III edycji konferencji odbyły się wykłady profesorów akademickich oraz praktyków szkolnych, prezentacje dyskusje, Jak również warsztaty oraz Targi. W. Okoń nie tylko opracował pierwszą dydaktykę w okresie powojennym w Polsce, lecz także zapocalypse zątkował Nowy kierunek w teorii nauczania. Według Okonia podstawą teoretyczną systemu dydaktycznego jest materializm funkcjonalny. Wyżej wymieniony Autor określa système dydaktyczny jako: “Zespół zgodnych wewnętrznie, opartych na jednolitym układzie celów je Zasad dydaktycznych, sposobów działania nauczycieli i uczniów” [1]. Nie zapomnieliśmy o integracji uczestników konferencji i umożliwieniu wieczornego Tranzytu SPW. zazia czasu i nej atmosferze przy grillu oraz akompaniamencie “orkiestry z chmielnej” w pobliskim ośrodku wypoczynkowym “Złote Brzozy”. https://drive.google.com/drive/folders/1alESRuiZxpu0tc5ijcbxQ7jNMWq0lGf0 Tegoroczne Spotkania w Ząbkach w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca odbyły się Pod hasłem “Budujemy koalicję na rzecz uczenia się”.

. Podstawą teoretyczną systemu Herbarta jest Psychologia asocjacyjna. W jej swietle dokonał Herbart analizy procesu uczenia się i opracował teorię dydaktyczną. Na TLE teorii uczenia się Herbart zbudował teorię nauczania i Wychowania, po Czym uznał nauczanie jako podstawowy le środek Wychowania. À Herbart po raz Pierwszy wprowadził Pojęcie nauczania wychowującego. Herbatyzm opanował całkowicie II połowę XIX wieku i przetrwał sur w niewiele zmienionej formie do czasów współczesnych, MIMO pojawienia się nowych prądów i kierunków w pedagogice i psychologii. Jednym z tych nowych kierunków była Szkoła aktywna ZWANA nowym wychowaniem. Za Makers szkoły aktywnej uznaje się J. deweya (1859-1952), W.A. Lay (1862-1926), E. claperede (1873-1940), C.

Kerschensteiner (1854-1932). Nowe wychowanie wysuwało potrzebę uwzględnienia w procesie uczenia się Aktywności dziecka je jego zainteresowań. Według Deweya uczenie się powinno przebiegać w procesach Myślenia je działania. Idée szkoły aktywnej znalazła zwolenników w wielu krajach, NP. Usa. Również w Polsce w okresie międzywojennym Szkoła aktywna wywierała pewien Wpływ na système nauczania.

Geplaatst in Geen categorie door admin. Zet de link bij je favorieten link.